Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Nagelstudio NailDevotion

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nagelstudio NailDevotion en een cliënt waarop Nagelstudio NailDevotion deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 
2. Inspanningen nagelstudio
Nagelstudio NailDevotion zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Nagelstudio NailDevotion zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van een wijziging of aanvulling van de behandeling.
 
3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Nagelstudio NailDevotion melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Nagelstudio Naildevotion €15,00 voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Nagelstudio NailDevotion de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Nagelstudio NailDevotion moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
Nabehandeling na 6 weken worden berekend als nieuwe set.
 
4. Betaling
Nagelstudio NailDevotion vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. 
Nagelstudio NailDevotion vermeldt prijswijzigingen uiterlijk 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig tijdens de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
 
5. Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet Nagelstudio NailDevotion vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Nagelstudio NailDevotion neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem en/ of op een klantenkaart. Nagelstudio NailDevotion behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Nagelstudio NailDevotion zal gegevens van de cliënt niet verstrekken aan derden zonder toestemming vooraf van de klant.
 
6. Geheimhouding
Nagelstudio NailDevotion is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nagelstudio NailDevotion verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.